Convocator ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

În temeiul art. 117 alin. (1) și (4) din Legea 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare coroborate cu dispozitiile art. 111 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 31/1990 cu
modificarile si completarile ulterioare precum şi cu dispozitiile art. 4 alin. (1) lit. d) din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori
economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificarile si
completarile ulterioare, Consiliul de Administraţie al SC APA CTTA SA Alba convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor în data de 16.02.2023 orele 1100, la sediul Sucursalei Alba Iulia a societăţii, din Alba Iulia, str. Gh. Șincai nr.10, jud. Alba cu următoarea
                                                                Ordine de zi:
                    1. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societăţii aferent anului 2023 și a indicatorilor de performanţă financiari și nefinanciari.
                    2. Revizuirea contractelor de mandat ale administratorilor societăţii.
                    3. Diverse
Dacă prima Adunare Generală a Acţionarilor, legal convocată nu poate fi ţinută, se convoacă a doua Adunare Generală Ordinara în data de 17.02.2023 ȋn același loc, la aceeaşi oră şi cu aceeaşi ordine de zi.
                                                         CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,
                                                                        Presedinte,
                                                                  Aitai Florin Marian