CONVOCATOR AGA

ADUNAREA  GENERALA  A  ACTIONARILOR

Convocator

În temeiul art. 117(1) din Legea 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare coroborate cu dispozitiile art. 111 alin. (2) lit. a) şi d)  respectiv 113 lit. d) din Legea nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare, precum şi cu dispoziţiile art. 55 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul de Administraţie al SC APA CTTA SA Alba convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor în data de 30.09..2022  ora 1200, la sediul Sucursalei Alba Iulia a societăţii din Alba Iulia, str. Gheorghe Șincai nr. 10, cu următoarea

Ordine de zi:

  1. Aprobarea Raportului de Activitate al Consiliului de Administraţie pentru semestrul I 2022.
  2. Prezentarea raportărilor contabile semestriale, ale societăţii, aferente semestrului I 2022.
  3. Ȋnfiinţare punct de lucru – Laborator verificare metrologică,

Dacă prima Adunare Generală a Acţionarilor, legal convocată nu poate fi ţinută, se convoacă a doua Adunare Generală Ordinara în data de 3.10.2022 la sediul societăţii, la aceeaşi oră şi cu aceeaşi ordine de zi.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,

Presedinte,

Aitai Florin Marian