Convocator- ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR                                                            

 

În temeiul dispoziţiilor art. 117(1) coroborate cu dispozitiile art. 111 alin. (2) lit. b), c), d) și e) din Legea nr. 31/1990 Legea societăţilor, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 29 alin. (1) și (9) și art. 55 alin. (1) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare precum și cu dispozițiile actului constitutiv al societăţii, Consiliul de Administraţie al SC APA CTTA SA Alba convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor în data de 28.10.2020 orele 10.00, la sediul Sucursalei Alba Iulia a societăţii din Alba Iulia, str. Gheorghe Șincai nr. 10, cu următoarea
Ordine de zi:
1. Prezentarea raportărilor contabile semestriale aferente semestrului I 2020.
2. Aprobarea Raportului de Activitate al Consiliului de Administraţie pentru semestrul I 2020.
3. Aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii pentru anul 2020.
4. Constatarea ȋncetării la termen a mandatelor și revocarea administratorilor societăţii.
5. Numirea membrilor consiliului de administratie al SC APA CTTA S.A.
6. Numirea preşedintelui consiliului de administraţie al SC APA CTTA S.A.
7. Aprobarea contractelor cadru de mandat şi a remuneraţiei membrilor consiliului de administraţie.
8. Diverse.

Dacă prima Adunare Generală a Acţionarilor, legal convocată nu poate fi ţinută, se convoacă a doua Adunare Generală Ordinara în data de 30.10.2020 ȋn același loc, la aceeaşi oră şi cu aceeaşi ordine de zi.
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,
Presedinte,
Aitai Florin Marian

RAPORT CA – Sem. I

Hotarare CA nr. 80 – mai 2020

Raportari sem. I 2020

Contract de mandat administrator_cadru