CONVOCATOR AGA- 25.02.2021

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

 Convocator

 În temeiul art. 117 alin. (1) și (4) şi art. 121 din Legea 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare coroborate cu dispozitiile art. 111 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare precum şi cu dispozitiile art. 4 alin. (1) lit. d) din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul de Administraţie al SC APA CTTA SA Alba convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor în data de 25.02.2021  orele 1100, la sediul Sucursalei Alba Iulia a societăţii, din Alba Iulia, str. Gh. Șincai nr. 10, jud. Alba cu următoarea

Ordine de zi:

  1. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societăţii aferent anului 2021.
  2. Diverse

Dacă prima Adunare Generală a Acţionarilor, legal convocată nu poate fi ţinută, se convoacă a doua Adunare Generală Ordinara în data de 26.02.2021 ȋn același loc, la aceeaşi oră şi cu aceeaşi ordine de zi.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,

Presedinte,

Aitai Florin Marian