Convocator- ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR    

În temeiul dispoziţiilor art. 117(1) coroborate coroborate cu dispozitiile art. 111 alin. (2) lit. c) și d) din Legea nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare precum şi cu dispozitiile art. 30 alin. (3) şi alin. (6) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare precum și cu dispozițiile actului constitutiv al societăţii, Consiliul de Administraţie al SC APA CTTA SA Alba convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor în data de 14.12.2020 orele 1000, la Sala de Cultură a Sindicatelor Alba Iulia – Sala de Conferinţe din Alba Iulia, str. M. Viteazul nr. 31, cu următoarea
                                                                                         

                                                                                          Ordine de zi:

1. Raportul Consiliului de administraţie la final de mandat 2016 – 2020.
2. Aprobarea planului de administrare al societăţii aferent perioadei de mandat a administratorilor 2020 – 2024.
3. Negocierea şi aprobarea indicatorilor de performanţă financiari şi  nefinanciari rezultaţi din planul de administrare întocmit de către Consiliul de Administratie al societatii

  4. Determinarea şi aprobarea componentei variabile a remuneraţiei pentru administratorii societăţii.
5. Aprobarea actului adiţional la contractul de mandat al administratorilor privind completarea remuneraţiei cu componenta variabilă.
6. Desemnarea auditorului financiar statutar al SC APA C.T.T.A. SA.
7. Diverse.
Dacă prima Adunare Generală a Acţionarilor, legal convocată nu poate fi ţinută, se convoacă a doua Adunare Generală Ordinara în data de 17.12.2020 ȋn același loc, la aceeaşi oră şi cu aceeaşi ordine de zi.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,
Presedinte,
Aitai Florin Marian